ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

  • EIA (Environmental Impact Asessment) – posuzování vlivů záměrů na životní prostředí – vypracování oznámení, dokumentace či posudku dle zákona č. 100/2001 Sb.,
  • SEA – (Strategic Environmental Assesment) – posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí – vypracování oznámení koncepce a posouzení vlivů koncepce na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.,
  • VVURÚ – Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území – dle zákona č. 183/2006 Sb., vyhlášky č. 500/2006 Sb., zákona č. 114/1992 Sb. a zákona č. 100/2001 Sb..